Huishoudelijk reglement


Artikel 1 Leden en Lidmaatschap

1. Interesse

Eenieder die interesse heeft doen blijken om lid te worden van de vereniging ontvangt van de secretaris van de vereniging een aanmeldingsformulier, een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement en overige van belang zijnde informatie betreffende de vereniging.

2. Aanmelding

Een ieder die als lid van de vereniging toegelaten wenst te worden wendt zich daartoe met een schriftelijk verzoek, bestaande uit het zo volledig mogelijk ingevuld, gedateerd en ondertekend aanmeldingsformulier tot de secretaris van de vereniging. Alle natuurlijke personen kunnen lid worden, mits aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 5 van de statuten wordt voldaan.

Een lid krijgt een lidnummer dat in volgorde van aanmelding opvolgend wordt vastgesteld. Bij opzegging vervalt het nummer en wordt niet meer opnieuw uitgereikt.

3. Weigering

Zie artikel 5 lid 8 en 9 van de statuten.

4. Acceptatie

Na acceptatie van het aspirant lid door het bestuur, wordt hem een verzoek tot betaling van contributie en inschrijfgeld toegezonden, waaraan binnen 31 dagen gevolg gegeven dient te worden. Als datum van ingang van het lidmaatschap wordt de datering op het aanmeldingsformulier aangehouden, de rechten van het lidmaatschap kunnen eerst uitgeoefend worden na ontvangst van bovengenoemde gelden bij de penningmeester.

Als bewijs van lidmaatschap wordt het lid een lidmaatschapskaart toegezonden.

Leden in het bezit van een automobiel als omschreven in artikel 2, lid1 sub a van de statuten, worden ingeschreven als gewoon lid. Leden die niet in het bezit zijn van een automobiel als omschreven in artikel 2, lid1 sub a van de statuten, worden ingeschreven als sympathisant.

5. Opzegging

Zie artikel 6, lid 1 sub b en c van de statuten.

6. Rechten van leden

Elk lid als omschreven in art 5 van de statuten heeft, mits hij niet geschorst is, het recht aan alle activiteiten van de vereniging, zoals vergaderingen, bijeenkomsten, ritten, evenementen e.d. deel te nemen. Voor deelname aan bijeenkomsten evenementen , ritten e.d. of onderdelen daarvan kunnen beperkende voorwaarden worden gesteld conform artikel 8, lid 1 van het huishoudelijk reglement. De leden worden , voor zover zij in de EU woonachtig zijn van deze activiteiten op de hoogte gehouden middels toezending van het clubblad en andere rondschrijvens of publicaties op de website van de vereniging. Leden die niet in het bovengenoemde gebied resideren ontvangen uitsluitend het clubblad. Toezending geschiedt gratis aan gewone leden en sympathisanten voor zover woonachtig in de EU. Ereleden en leden van verdienste dienen hiervoor, tenzij zij tevens gewoon lid of sympathisant zijn, een jaarlijkse door het bestuur vast te stellen bijdrage te voldoen. Aan leden die niet in het bovengenoemde gebied resideren is het bestuur gerechtigd jaarlijks portokosten voor toezending van het clubblad in rekening te brengen.

7. Plichten van leden

De leden van de vereniging zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Gewone leden en sympathisanten zijn verplicht een jaarlijkse contributie , vast te stellen door de algemene ledenvergadering, aan de vereniging te voldoen.


Artikel 2 Schorsing en royement

1. Schorsing

Een lid kan geschorst worden tengevolge van artikel 6 lid 1 sub d van de statuten

Schorsing kan voor onbepaalde tijd door het bestuur worden opgelegd. Een geschorst lid kan een bezwaarschrift tegen zijn schorsing indienen bij de secretaris van de vereniging.

De secretaris dient binnen 31 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift een ledenvergadering bijeen te roepen alwaar het bezwaarschrift behandeld wordt.

De ledenvergadering kan een schorsing opheffen, haar verlengen tot maximaal 12 maanden, dan wel het bestuur verzoeken de schorsing in een royement om te zetten. Ook het bestuur kan een schorsing opheffen.

Een lid dat geschorst is verliest niet zijn plichten, echter wel zijn rechten , met dien verstande dat hij staande het agendapunt in de vergadering alwaar zijn agendapunt aan de orde komt aanwezig mag zijn en het woord mag voeren ten einde zijn zaak te bepleiten

 2. Royement

Een lid kan geroyeerd worden door het bestuur:

a. Op verzoek van de leden vergadering

b. Indien het lid na drie schriftelijke verzoeken tot betaling van aan de vereniging, uit welke hoofde dan ook, verschuldigde gelden in gebreke is gebleven aan zijn verplichtingen te voldoen.

Hierbij gelden de volgende regels: Het eerste verzoek is een factuur, een acceptgirokaart of eerste poging tot incasso. Het tweede verzoek wordt beschouwd als een herinnering en kan de vorm hebben van een collectief rondschrijven. Na minimaal 31 dagen volgt, indien het lid in gebreke is gebleven, het derde verzoek. Indien het lid binnen 31 dagen na het verzenden hiervan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan wordt het lid door het bestuur geroyeerd. Hij wordt hiermee echter niet van zijn betalingsplicht ontheven.

Hernieuwd lidmaatschap is alleen mogelijk indien het lid aan zijn nog openstaande geldelijke verplichtingen, vermeerderd met de wettelijke rente, voldoet en opnieuw inschrijfgeld betaalt.


Artikel 3 Contributies en overige financiën

1. Contributies

Contributies dienen te worden voldaan voor het begin van de derde maand van het verenigingsjaar, behoudens het vermelde in art 1 lid 4 van het huishoudelijk reglement.

Hiertoe wordt door de penningmeester een acceptgirokaart aan de leden gezonden.

Leden kunnen de vereniging machtigen de contributie via een automatische incasso te innen, in welk geval de inning plaats vindt in de eerste maand van het verenigingsjaar.

Na ontvangst van de jaarlijkse contributie wordt het lid een voor dat jaar geldige lidmaatschapskaart toegezonden door de secretaris.

De bedragen zijn voor ieder in Nederland wonend lid gelijk en worden elk jaar voor de aanvang van het verenigingsjaar op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Leden die in de loop van het jaar lid worden zijn de volledige contributie over dat jaar verschuldigd, tenzij zij toetreden in de tweede helft van het verenigingsjaar, in welk geval zij een reductie genieten van 50%. Contributiebedragen worden afgerond naar boven tot hele Euro’s. Bij betaling van de contributie voor de eerste dag van de tweede maand kan het bestuur een korting toestaan van maximaal 15%. Hiervan dient tegelijk met het bekend maken van de nieuwe contributies mededeling worden gedaan.

2. Overige financiën

De vereniging is niet gebonden, kosten uit enigerlei redenen gemaakt ten behoeve van de vereniging te vergoeden, indien niet aan onderstaande voorwaarden is voldaan

a. Voorafgaand overleg over de te maken kosten met tenminste een van de leden van het dagelijks bestuur.

b. Declaratie binnen 31 dagen na het maken van de kosten onder overlegging van een nota.


Artikel 4 Ledenvergaderingen

 1. Convocaties

Ledenvergaderingen, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, worden door de secretaris van de vereniging geconvoceerd op een termijn van ten minste 14 dagen en wel door schriftelijke oproeping en/of aankondiging in het clubblad. De convocatie vermeldt de in de vergadering te behandelen onderwerpen, alsmede tijd en plaats van de vergadering.

Buitengewone ledenvergaderingen kunnen worden aangevraagd door gewone leden, waarvan het aantal geregeld is in art 11, lid 3 van de statuten. Het met redenen omkleed verzoek dient vergezeld te gaan van een gedateerd bijvoegsel met doorgenummerde pagina’s. dat de namen en de handtekeningen van de aanvragers bevat. Tevens dient dit bijvoegsel duidelijk te laten blijken dat de ondertekenaars op de hoogte zijn van het met redenen omkleed verzoek en dit steunen.

2. Agendavoorstellen

De leden kunnen minimaal 31 dagen voor de datum van de vergadering punten op de agenda doen opnemen door schriftelijke indiening bij de secretaris. Een voordracht van personen als lid van verdienste dient te geschieden door tenminste 5 leden der vereniging conform de hierboven genoemde termijn. De voordracht dient motivatie hiervoor te bevatten, evenals de namen en de handtekeningen van de voorstellers en de datering.

Voorstellen tot wijziging van de statuten en of het huishoudelijk reglement dienen te geschieden door tenminste 5 leden van de vereniging conform de hierboven genoemde termijn. De voorstellen dienen vergezeld te gaan van de motivatie alsmede de namen en de handtekeningen van de voorstellers en de datering. Agendapunten die de secretaris niet binnen de bovengenoemde termijn bereiken worden niet op de agenda geplaatst doch als ingekomen stukken behandeld.

3. Notulen

Van alle ledenvergaderingen worden notulen gehouden die bij het eerstvolgende clubblad worden gevoegd, dat na de betreffende vergadering verschijnt. In de volgende vergadering worden zij aan het oordeel van de aanwezige leden onderworpen en na goedkeuring vastgesteld

4. Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Tot de taak van de algemene ledenvergadering behoort

a. Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering

b. Goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris

c. Behandeling van het verslag van de kascommissie

d. Goedkeuring van het jaarverslag van de penningmeester

e. Goedkeuring van het bestuursbeleid

f. Decharge van het bestuur

g. Vaststelling van contributies en entreegelden

h. Vaststellen van de begroting

i. Kiezen van de voorzitter

j. Kiezen van de overige leden van het bestuur

k. Kiezen van de leden van de kascommissie

l. Kiezen van de leden van de overige commissies

5. Stemmingen

Tenzij in de statuten en/of het huishoudelijk reglement anders wordt bepaald worden besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht geen invloed op de stemverhouding uit te oefenen. Slechts over punten vermeld op de aan alle leden toegezonden agenda kan gestemd worden. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes tenzij de vergadering een voorstel tot benoeming bij acclamatie aanvaardt. De persoon/personen die de meeste stemmen op zich verenigd krijgt/krijgen wordt/worden geacht te zijn gekozen.


Artikel 5 Bestuur

1. Taak

Het bestuur is belast met de leiding van de verenigingszaken. Het kan zich doen bijstaan door een of meerdere commissies en/of medewerkers, die werkzaam zullen zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur of een van de bestuursleden.

Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk achten.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gehouden die in de volgende vergadering aan het oordeel van de aanwezigen moet worden onderworpen en na goedkeuring vastgesteld.

In het bestuur hebben zitting: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de evenementencoördinator en de hoofdredacteur van Square Front. De eerste drie functies vormen het dagelijks bestuur en worden bij voorkeur door verschillende personen bekleed.

Voorzitter

De voorzitter van de vereniging is verantwoordelijk voor:

a. de leiding van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.

b. de algemene gang van zaken in de vereniging.

c. de vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten.

 

Secretaris

De secretaris van de vereniging is verantwoordelijk voor:

a. het voeren van de correspondentie namens de vereniging.

b. het verschaffen van informatie aan geënteresseerden in de vereniging.

c. het inschrijven van nieuwe leden.

d. het bijhouden van de ledenadministratie, alsmede de verschaffing aan de penningmeester van de voor hem noodzakelijke gegevens betreffende de leden.

e. het toezenden van de lidmaatschapskaarten na betaling van de vastgestelde contributie.

f. het jaarlijks vervaardigen van een ledenlijst per 1 januari van dat jaar, waarin de royementen per die datum zijn verwerkt. De ledenlijst dient minimaal eenmaal per drie jaar aan elk lid te worden toegezonden.

g. het vervaardigen van de notulen van de vergaderingen en het opstellen van de agenda hiervoor in overleg met het bestuur.

h. het verslaggeven van de stand van zaken betreffende de leden, maximaal 31 dagen oud, op de bestuursvergaderingen.

 

Penningmeester

De penningmeester van de vereniging is verantwoordelijk voor :

a. het beheren van de financiën namens de vereniging.

b. het jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar uitnodigen van de leden hun contributie te voldoen.

c. het uitnodigen van hen, die uit andere hoofde de vereniging gelden schuldig zijn te voldoen aan hun verplichtingen.

d. het herhaald verzoeken aan wanbetalers om aan hun verplichtingen te voldoen en het voordragen bij het bestuur van hen, die in gebreke blijven, voor royement. Deze voordracht dient, indien het de jaarlijkse contributies betreft, te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar.

e. het bijhouden van een zwartboek van leden en andere personen die hun financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nagekomen zijn.

f. het verschaffen aan de secretaris van de voor hem noodzakelijk gegevens betreffende de leden.

g. het verschaffen van de financiële stand van zaken , maximaal 31 dagen oud op de bestuursvergadering.

h. het op elk moment ter inzage verschaffen aan de leden van het bestuur en van de kascommissie van de boekhouding, indien gevraagd.

i. het jaarlijks opstellen van het financiële overzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar ten behoeve van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

j. het verschaffen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van een verslag van de activiteiten van de MGTTO shop op het financieel beheer waarvan hij toezicht houdt.

 

Evenementencoördinator

De evenementen coördinator van de vereniging is verantwoordelijk voor:

a. het toezicht houden op en het assistentie verlenen bij de organisatie, uitvoering en verloop van de onder zijn verantwoordelijkheid georganiseerde bijeenkomsten van de vereniging.

b. het jaarlijks voor de aanvang van het verenigingsjaar vaststellen van een evenementenschema en een verzendschema voor de convocaties in overleg met de secretaris en de hoofdredacteur van Square Front.

c. het doen publiceren van een volledige uitslagenlijst van op bijeenkomsten gehouden competities geldend voor de jaarbekers in of bij de eerstvolgende Square Front dat na twee weken na de datum van de betreffende bijeenkomst verschijnt.

d. het bijhouden van de puntentelling voor de jaarbekers en het verschaffen aan de leden van de stand van het kampioenschap.

 

Hoofdredacteur Square Front

De hoofdredacteur van Square Front is verantwoordelijk voor :

a. de inhoud en samenstelling van het clubblad Square Front, behoudens de advertenties en de ingezonden stukken.

b. het minimaal 4 maal per jaar doen verschijnen van Square Front volgens schema.

c. het jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar vaststellen van eerder vernoemd uitgifte schema en uiterste inleverdatum kopij, in overleg met de secretaris en de evenementen coördinator.

d. het publiceren van de ledenmutaties.

e. het verzenden van Square Front aan de leden.

f. het samenstellen van de lijst van adverteerders.

g. het verschaffen van de gegevens van de adverteerders aan de penningmeester.

2. Verkiezing van het bestuur

Kandidaatstelling voor functies in het bestuur kan plaatsvinden :

a. Door leden . Dan dient de kandidaatstelling schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging, tenminste 31 dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering door tenminste 10 gewone leden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een lijst van de voorstellers, met de naam en de handtekening van de voorstellers, de datum en een getekende verklaring van de kandidaat dat hij instemt met de kandidaatstelling.

b. Door het bestuur blijkens het vermelde in de convocatie voor de vergadering.

Het bestuur wordt voor de periode van een jaar gekozen en is herkiesbaar.

Na het kiezen van de nieuwe voorzitter wordt deze door de oude geïnstalleerd, die daarna aftreedt. Vervolgens worden de overige leden van het bestuur gekozen, waarna de oude aftreden en de nieuwe dor de voorzitter geïnstalleerd worden. Hierna maakt het bestuur een voorlopige functieverdeling bekend. De definitieve functieverdeling wordt in de eerstvolgende Square Front bekend gemaakt. Indien er een tussentijdse bestuursvacature optreedt, benoemt het bestuur een plaatsvervanger uit de gewone leden. In de volgende algemene ledenvergadering wordt definitief in de vacature voorzien.

3. Beëindiging van het bestuurslidmaatschap

Zie artikel 7 lid 3, 4, 5


Artikel 6 Commissies en medewerkers

1. Kas commissie

De jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemt een commissie van twee leden, die belast is met het op de volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering uitbrengen van een verslag over de rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar. Zij dient hiertoe uiterlijk 14 dagen voor de datum van de jaarvergadering contact op te nemen met de penningmeester , die op zijn beurt uiterlijk 14 dagen voor de vergadering het financieel overzicht gereed dient te hebben. De penningmeester is verplicht de rekening en verantwoording met alle daarop betrekking hebbende bescheiden te allen tijden aan de kas commissie ter inzage te verstrekken. De kas commissie wordt benoemd voor een periode van twee jaar waarbij elk jaar het langstzittende lid aftreedt. Leden van de kascommissie kunnen op hun verzoek van hun taak ontheven worden door het bestuur, echter niet voordat, in overleg met het andere lid, door het bestuur een plaatsvervanger is benoemd voor de resterende zittingsperiode van het uittredende lid.

2. Overige commissies en medewerkers

De commissies en medewerkers worden aangesteld door het bestuur of door de ledenvergadering. Iedere commissie dient een welomschreven taak te krijgen. De commissie vergaderingen dienen genotuleerd te worden, terwijl zij door een of meerdere bestuursleden bijgewoond kunnen worden. Hiertoe dient de secretaris minimaal 14 dagen van te voren omtrent datum, tijd en plaats van de vergadering te zijn bericht.

De notulen en overige bescheiden onder beheer van de commissies en medewerkers dient bij ontbinding of aftreden, eventueel tussentijds, aan de secretaris ter hand te worden gesteld.

De commissies worden ontbonden en/of medewerkers van hun taak ontheven:

a. door het bestuur na het beëindigen van hun taak.

b. op besluit van het bestuur en/of de ledenvergadering.

c. op verzoek van de commissie zelve door het bestuur.

d. automatisch bij aftreden van het bestuur.


Artikel 7 Square Front

 1. Uitgifte

De vereniging geeft minimaal 4 maal per jaar een clubblad uit met de naam “Square Front”. Leden kunnen kopij verschaffen voor het blad, maar moeten zich houden aan gepubliceerde kopij inleverdata.

2. Advertenties

Leden kunnen in het clubblad gratis advertenties op laten nemen in de rubriek “Bits and Pieces”, mits de inhoud ervan in overeenstemming is met de doelstellingen van de vereniging en niet van commerciële aard is. Advertenties die niet voldoen aan het voorafgaande kunnen geplaatst worden tegen geldend woordtarief.

In twijfelgevallen beslist het bestuur . Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Niet leden kunnen eveneens in bovengenoemde rubriek adverteren, zij het dat hiervoor altijd een bedrag volgens woordtarief verschuldigd is.

Commerciële advertenties buiten de rubriek “Bits and Pieces” worden toegelaten op jaarbasis, met de keuze uit 1/1, 1/2, of 1/4 pagina. De advertentie tarieven worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Tevens kunnen eenmalige opmaakkosten welke maximaal 15 % van de jaarlijkse advertentiekosten bedragen, in rekening worden gebracht.

Leden van de vereniging genieten een door het bestuur vast te stellen reductie op de tarieven voor commerciële advertenties. De advertentietarieven dienen ten alle tijden minstens de directe en indirecte productiekosten te dekken.

Verzoeken tot plaatsing van advertenties dienen schriftelijk gericht te worden aan de hoofdredacteur van Square Front.

Bij het verschijnen van de eerste commerciële advertentie wordt aan de adverteerder een bewijsnummer toegezonden. Na vijf maanden wordt de nota voor de advertentie verzonden. Indien deze nota niet binnen 31 dagen wordt voldaan volgt een betalingsherinnering. Indien na 31 dagen nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan heeft het bestuur het recht de advertentie te discontinueren. De betalingsverplichting blijft echter bestaan.

Het bestuur heeft het recht met opgaaf van redenen advertenties te weigeren.


Artikel 8 Bijeenkomsten

De vereniging organiseert minimaal zesmaal per jaar en minimaal een maal per kwartaal een bijeenkomst voor de leden onder verantwoording van de evenementencoördinator. Zij kunnen bestaan uit vergaderingen, praatavonden, puzzelritten, rally’s, concoursen, behendigheidsproeven e.d.

Deelname aan bepaalde onderdelen van een bijeenkomst kan om organisatorische redenen beperkt worden. Hierbij gelden de volgende regels:

a. voor onderdelen die meetellen voor het klassement van de jaarbekers kan geen beperking toegepast worden

b. een bijeenkomst waarvoor een deelnamebeperking geldt wordt minimaal 31 dagen van te voren bekend gemaakt onder vermelding van een sluitingsdatum van inschrijving en eventueel het maximum aantal deelnemers. De tijdsduur tussen sluitingsdatum voor de inschrijving en aanvang van het evenement wordt in overleg met het bestuur door de organisatoren vastgesteld

c. De organisatie is gemachtigd bij inschrijving voor de onderdelen waarvoor een beperking geldt een geldelijke bijdrage te verlangen, die gelijk met de inschrijving voldaan dient te worden

d. Indien voor een onderdeel een maximum aantal deelnemers geldt, worden de inschrijvingen in volgorde van binnenkomst behandeld.

e. Leden die tijdig inschrijven terwijl het maximum aantal bereikt is of die na de sluitingsdatum inschrijven worden in volgorde van binnen komst van de inschrijving op een wachtlijst geplaatst en dienen de eventuele geldelijke bijdrage voldoen. Deze bijdrage ontvangen zij terug als deelname niet mogelijk blijkt

f. Leden die zich niet inschrijven worden slechts geaccepteerd voor zover op de dag van de bijeenkomst nog deelname mogelijk is en zij de geldelijke bijdrage , indien verlangd, ter plaatse voldoen.

g. Het bestuur beslist of en in hoeverre deelname aan onderdelen van een bijeenkomst aan een beperking onderworpen is.


Artikel 9 M.G.T.T.O. Shop

De vereniging biedt haar leden boeken, posters, shirts, badges en andere artikelen op MG gebied te koop aan in de M.G.T.T.O.Shop. Deze wordt beheerd door een door het bestuur aan te wijzen lid, die verantwoording schuldig is aan het dagelijks bestuur. Hij dient, indien gevraagd, aan het bestuur een stand van zaken te verschaffen niet ouder dan 31 dagen. In overleg met de penningmeester geeft hij jaarlijks op de algemene ledenvergadering een overzicht van het afgelopen alsmede een vooruitzicht op het komende jaar. De beheerder kan in overleg met het bestuur medewerkers benoemen die hem bij de uitoefening van zijn taak terzijde staan.


Artikel 10 De Registers

De registers worden ondersteund door de vereniging


Artikel 11 Afdelingen

Binnen de vereniging kunnen plaatselijke afdelingen worden opgericht, mits deze meer dan tien leden tellen, woonachtig binnen de bij de oprichting te bepalen regio.

De afdeling benoemt een voorzitter, secretaris en penningmeester, welke functies niet verenigbaar zijn. De afdeling is verantwoording schuldig aan het dagelijks bestuur van de vereniging. De afdeling kan eigen activiteiten ontwikkelen die echter niet in strijd mogen zijn met die van de vereniging of met de statuten. Eigen evenementen zijn mogelijk, mits deze niet samenvallen met de activiteiten van de vereniging zelf.

De afdeling kan aan leden, woonachtig in de regio, een eigen bijdrage vragen, die maximaal 50% van de verenigingscontributie mag bedragen. Leden in de regio zijn niet verplicht aan dit verzoek te voldoen en kunnen het afdelingsbestuur van de regio verzoeken hen slechts als lid van de vereniging te beschouwen.

Uiterlijk 21 dagen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering dient de secretaris van de afdeling een verslag van de activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar aan de secretaris van de vereniging ter hand te stellen. Tevens dient hij de secretaris van de vereniging op de hoogte te houden van de lopende activiteiten.

Uiterlijk 21 dagen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering dient de penningmeester van de afdeling een financieel verslag van het afgelopen en een begroting voor het komende jaar aan de penningmeester van de vereniging ter hand te stellen.

De afdeling kan worden opgeheven:

a. Op verzoek van de leden woonachtig in de regio, in welk geval een tweederde meerderheid van deze leden vereist is.

b. Door het bestuur van de vereniging, indien de afdeling handelt in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging.


Artikel 12 Councilmeetings

Het doel van een councilmeeting is het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen het bestuur van de vereniging, de besturen van de afdelingen, de commissies en de medewerkers , zodat het beleid voortdurend aan de lopende gang van zaken aangepast kan worden. Zij worden minimaal tweemaal per jaar gehouden en zijn toegankelijk op uitnodiging van het bestuur.


Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur, behoudens het recht van de ledenvergadering tot vernietiging of wijziging van de beslissingen

 

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering gehouden op 6 februari 1976 te Alphen a/d Rijn, gewijzigd door de buitengewone ledenvergadering gehouden op 14 maart 1984 te Vianen, laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van de statutenaanpassing in 1993 en tenslotte gewijzigd naar aanleiding van de aanpassing van de statuten in 2003.