MGTTO logo

24.10472/MS/CH

STATUTENWIJZIGING VAN EEN VERENIGING

Heden, twaalf maart tweeduizend vier, verschenen te Eindhoven voor mij, mr MAARTEN LOUIS SEGERS, notaris gevestigd te Nuenen, Gerwen en Nederwetten:

  1. de heer Robert Hermans, geboren te Barranquilla (Colombia) op zes en twintig maart negentienhonderd negen en veertig (26-03-1949), identiteitskaart nummer: T82969683, wonende te 4002 WN Tiel, Doctor ter Braaklaan 2, gehuwd;
  2. de heer Rudolf Wempe, geboren te Bloemendaal op twee februari negentienhonderd negen en dertig (02-02-1939), paspoort nummer: N92313562, wonende te 2161 KS Lisse, Laan van Rijckevorsel 23, gehuwd.

De comparanten verklaarden:

  • dat zij, comparanten, voorzitter respectievelijk bestuurslid zijn van na te melden vereniging;
  • dat in de op negen en twintig oktober tweeduizend drie (29-10-2003) gehouden algemene ledenvergadering van de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging: Vereniging M.G. T-Type Owners Holland, kantoorhoudende te 2161 KZ Lisse, Zwanendreef 20, hierna te noemen: “de vereniging”, op rechtsgeldige wijze is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen;
  • dat van het vorenstaande blijkt uit de notulen van die vergadering, van welke notulen een kopie aan deze akte zal worden gehecht;
  • dat zij, comparanten, zijn gevolmachtigd om de statutenwijziging notarieel vast te leggen, van welke volmacht mij, notaris genoegzaam is gebleken en welke volmacht aan deze akte zal worden gehecht;
  • dat ter uitvoering van het vorenstaande de statuten van de vereniging gewijzigd luiden als volgt:

 

STATUTEN


Artikel 1

Naam en zetel

De vereniging draagt de naam:

VERENIGING M.G. T-TYPE & PREWAR OWNERS HOLLAND;

bij verkorting ook te noemen: M.G.T.T.O.

De vereniging is gevestigd in de gemeente: ‘s-Gravenhage


Artikel 2

Doel

1. De vereniging stelt zich ten doel:

a. het in stand houden en het restaureren van automobielen van het merk MG, die zijn uitgebracht in de loop der jaren tot en met type ‘TF Midget van 1955, met uitzondering van het type ‘Z Magnette’;

b. het behartigen van de belangen van bezitters van MG’s als hiervoor onder artikel 2 , lid 1 sub a bedoeld, voor zover deze hun automobielen betreffen;

een en ander in de ruimste zin des woords.

2. De vereniging streeft haar doel na door middel van:

a. het organiseren van en het meewerken aan evenementen voor leden en sympathisanten, zoals toertochten, rally’s, tentoonstellingen, concoursen en dergelijke;

b. het houden van bijeenkomsten, filmavonden, lezingen en dergelijke;

c. het verzamelen van technische en andere gegevens en het verstrekken daarvan aan leden en sympathisanten;

d. het uitgeven van een verenigingsblad met de naam “Square Front”;

e. het opwekken van de belangstelling van anderen voor de doelstellingen van de vereniging;

f. het toepassen van alle andere wettige middelen die voor haar doel in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kunnen zijn.


Artikel 3

Duur

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.


Artikel 4

Verenigingsjaar/boekjaar

Het verenigingsjaar, gelijk aan het boekjaar, loopt gelijk met het kalenderjaar.


Artikel 5

Leden

1. De vereniging onderscheidt:

a. gewone leden;

b. ereleden;

c. leden van verdienste;

d. sympathisanten;

e. andere leden.

2. Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het bezit zijn van een automobiel als omschreven in artikel 2, lid 1, sub a en zich schriftelijk als lid bij de secretaris van de vereniging hebben aangemeld en waarvan het bestuur heeft beslist dat zij als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

3. Ereleden kunnen zijn die personen die wegens bijzondere diensten aan de vereniging en/of  haar doelstellingen bewezen, op voordracht van het bestuur of door tenminste tien gewone leden, door de algemene ledenvergadering bij tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig worden benoemd.

4. Leden van verdienste kunnen zijn die leden van de vereniging die wegens bijzondere diensten aan de vereniging en/of  haar doelstellingen bewezen, op voordracht van het bestuur of door tenminste tien gewone leden, door de algemene ledenvergadering bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig worden benoemd.

5. Sympathisanten zijn personen die niet in het bezit zijn van een automobiel zoals in artikel 2, lid 1, sub a omschreven en die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse minimum bijdrage.

6. Andere leden zijn leden die op grond van hun speciale positie zoals omschreven in het huishoudelijk reglement tot de vereniging door het bestuur als ander lid worden toegelaten. Andere leden kunnen zijn: gezinsleden, jeugdleden enzovoort.

7. De rechten en verplichtingen  die leden tegenover de vereniging hebben en de wijze waarop deze verplichtingen in het leven kunnen worden geroepen  en worden gehandhaafd, dienen indien zij niet in de statuten zijn omschreven, omschreven te worden in het huishoudelijk reglement .

8. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

9. Indien een persoon door het bestuur niet als gewoon lid van de vereniging wordt toegelaten dient het bestuur de betrokkene hiervan binnen veertien dagen na het genomen besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. Nadat het bestuur aldus de beslissing  aan de betrokkene heeft kenbaar gemaakt kan deze  een schriftelijk verzoek indienen bij de algemene ledenvergadering om hem toch als gewoon lid toe te laten. De algemene vergadering beslist op zijn verzoek in de eerst te houden vergadering. De betrokkene wordt uitsluitend als gewoon lid toegelaten indien daartoe door de algemene ledenvergadering is besloten met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

10. Alleen gewone leden hebben stemrecht.

11. Voor toegang tot door de vereniging georganiseerde evenementen kan een geldelijke bijdrage gevraagd worden

12. Alle leden kunnen alle evenementen en dergelijke, die door de vereniging worden georganiseerd, bijwonen tenzij door het bestuur een maximum aantal voor de deelname is vastgesteld.

13. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.


Artikel 6

Einde lidmaatschap en schorsing

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging van het lid aan de secretaris te doen, uiterlijk vier weken voorafgaande aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar;

c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden in de gevallen zoals in het huishoudelijk reglement omschreven of als een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen of wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting uit het lidmaatschap wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

e. bij ontbinding van de vereniging.

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de volle lidmaatschapsbijdrage voor dat jaar verschuldigd.

3. Een lid kan geschorst worden op de wijze zoals in het huishoudelijk reglement is omschreven.

4. Geschorste leden hebben wel  plichten maar geen rechten meer binnen de vereniging , behoudens het gestelde in artikel 6, lid 6 van de statuten.

5. Opzegging aan een lid evenals ontzetting en schorsing dient schriftelijk aan het betreffende lid te worden gedaan.

6. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van ontzetting of schorsing kan het betreffende lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het lid heeft echter het recht dat deel van de algemene ledenvergadering bij te wonen waarin zijn beroep wordt behandeld. Het lid heeft dan ook het recht het woord te voeren.

7. Het lidmaatschap van een sympathisant kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.

8. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur .


Artikel 7

Bestuur

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal van minimaal drie meerderjarige personen.

2. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

4. De voordracht van de bestuursleden geschiedt op de wijze zoals deze is omschreven in het huishoudelijk reglement.

5. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

6. Het bestuur is bevoegd om een bestuurslid te schorsen indien  het bestuur van mening is dat dit in het belang van de vereniging is. Een zodanig besluit dient te worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden met uitzondering van het betrokken bestuurslid aanwezig zijn met een meerderheid van drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Na het besluit tot schorsing dient het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen te roepen ter bespreking van de aanleiding tot schorsing. Een schorsing die niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, te nemen door de algemene vergadering, eindigt door het verloop van die termijn.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door het bedanken door het bestuurslid;

c. zodra een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

8. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan op de in het huishoudelijk reglement aangegeven wijze.

9. Het bestuur kan beslissen tot het instellen van een dagelijks bestuur van drie personen dat bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur.


Artikel 8

Vertegenwoordiging en bestuursbevoegdheid

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

3. Indien het bestuur onder het in artikel 7 lid 1 genoemde aantal is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen tot het vereiste minimum als in artikel 7 lid 1 vastgesteld aan de orde komt.

4. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:

a. onverminderd het hierna bepaalde, het aangaan van rechtshandelingen en/of het verrichten van investeringen die een bedrag te boven gaan van tien duizend euro (€ 10.000,00);

b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

c. het aangaan van dadingen;

d. het optreden in rechte waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,echter met uitzondering van conservatoire maatregelen, en het nemen van die rechtshandelingen die geen uitstel kunnen lijden;

e. het sluiten,ontbinden en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.


Artikel 9

Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit wensen, doch minimaal twee maal per jaar. De wijze van bijeenroepen zowel als de agendering, de vergaderplaats, de besluitvorming en dergelijke worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend nadat de tekst in de volgende bestuursvergadering is goedgekeurd door het bestuur.

3. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming  en de inhoud  van een besluit niet beslissend.

4. Een bestuurslid kan niet een volmacht aan een ander bestuurslid geven noch aan een ander om hem op de bestuursvergadering te vertegenwoordigen.

5. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen mits alle fungerende bestuursleden zich met deze besluitvorming akkoord  verklaren en de stemming schriftelijk geschiedt. Daartoe kan ondermeer ook gebruik gemaakt worden van communicatie middelen. Het aldus te nemen besluit dient genomen te worden met inachtneming van hetgeen daaromtrent  in deze statuten is bepaald.


Artikel 10

Jaarverslag, rekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening  van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding van gemaakt. Na afloop van deze termijn kan ieder lid van de vereniging van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3. De algemene vergadering benoemt uit de leden, niet zijnde bestuursleden, een kascommissie van tenminste twee personen. Deze kascommissie onderzoekt de stukken als bedoeld in artikel 10 lid 2 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit over haar bevindingen. Het bestuur is verplicht de kascommissie alle door de commissie gewenste inlichtingen te verschaffen, de commissie desgewenst de kas en de waarden te tonen en de commissie inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

4. Goedkeuring van het jaarverslag en de financiële jaarstukken door de algemene vergadering dechargeert in beginsel het bestuur  voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en dechargeert de penningmeester voor het afgelopen boekjaar gevoerde beheer.

5. Het bestuur is verplicht de financiële bescheiden van de vereniging tien jaar na goedkeuring te bewaren.


Artikel 11

Algemene vergaderingen

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks maar uiterlijk drie maanden na de afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering, -de jaarvergadering-, gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:

a. het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid als bedoeld in art.10 met het verslag van de kascommissie;

b. de benoeming van de kascommissie voor het lopende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of van de leden aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van een tiende van het totaal aantal gewone leden van de vereniging, dat bevoegd is om te stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na ontvangst van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig art 11 lid 4 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad of plaatselijke courant.

4. Het bestuur roept algemene vergaderingen bijeen door middel van schriftelijke convocaties, te verzenden tenminste 14 dagen voor de algemene vergadering. Bij de convocatie worden de te behandelde onderwerpen vermeld.

5. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste (bestuurs)leden. Geschorste (bestuurs)leden hebben alleen toegang gedurende het agendapunt waar hun schorsing behandeld wordt. Dan hebben zij ook het recht daarover het woord te voeren. Over de toelating van andere dan hiervoor vermelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

6. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een van de andere, door het bestuur aan te wijzen, bestuursleden op als voorzitter. Wordt op deze wijze ook niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daar zelf in.

7. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen  gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden ondertekend nadat deze in de eerstvolgende algemene vergadering zijn goedgekeurd.

8. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.


Artikel 12

Besluitvorming algemene vergadering

1. Alle niet geschorste gewone leden van de vereniging kunnen ter vergadering een stem uitbrengen. Men kan zijn stem slechts zelf uitbrengen zodat stemmen bij volmacht is uitgesloten.

2. Besluiten worden, tenzij in de wet of de statuten anders bepaald, in de vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

5. Zolang in een vergadering alle  leden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen –dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover er gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.


Artikel 13

Statuten wijziging en ontbinding

1. Statutenwijziging of ontbinding van de vereniging is slechts mogelijk, behoudens het hiervoor in artikel 12 lid 5 bepaalde, door middel van een besluit van een algemene vergadering, waartoe rechtsgeldig is opgeroepen met de mededeling dat aldaar statutenwijziging of ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld en waar tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

2. Indien besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging in deze vergadering niet rechtsgeldig genomen kunnen worden, wordt binnen een maand na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeen geroepen, te houden tussen acht dagen en vier weken  na de datum van bijeenroeping, waarin over het voorstel rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

3. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, of het voorstel tot ontbinding van de vereniging dient tenminste vijf dagen voor de vergadering op een daarvoor geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

4. De gewijzigde statuten hebben eerst interne en externe werking nadat deze wijziging in een notariële akte is vastgelegd. Tot het ondertekenen van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd, mits een notulen uittreksel van de vergadering waarin tot statutenwijziging werd besloten, ondertekend door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers aan de akte wordt gehecht.

5. Bij ontbinding van de vereniging zal een eventueel batig saldo moeten worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeen komt met het doel van de vereniging.


Artikel 14

Personeel

Het bestuur kan personeel aanstellen, schorsen en ontslaan, alsmede hun bevoegdheden, rechten en plichten vaststellen, een en ander volgens bij huishoudelijk reglement of bestuursbesluit vast te stellen regels.


Artikel 15

Bureaus, raden en commissies

Het bestuur kan bureaus, raden en commissies aanstellen alsmede hun samenstelling bevoegdheden en werkwijze vaststellen, een en ander volgens bij huishoudelijk reglement of bestuursbesluit vast te stellen regels.


Artikel 16

Reglementen

Door de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld tot regeling van al die zaken waar de statuten niet in voorzien, waarvan de regeling in de statuten wordt geëist of waarvan de regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht. De algemene vergadering kan ook andere reglementen vaststellen. De bepalingen in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten of met elkaar. In geval van strijdigheid prevaleren de statuten.


Artikel 17

Verenigingsregister

In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, worden de vereniging en de bestuurders ingeschreven.


Artikel 18

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur is echter gehouden hiervan op de eerstvolgende algemene vergadering melding te maken, zodat de algemene vergadering kan beslissen of aanpassing van de statuten of reglementen noodzakelijk is.

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen, te zijn gewezen op de gevolgen die voor de partijen uit de akte voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.